Targetes regals

Condicions d’ús i de contractació

Condicions d'ús de lazona.coop i generals de la contractació

Condicions d’ús de la lazona.coop

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, comuniquem les dades d’informació de la pàgina web de lazona.coop:

Responsable: Opcions de Consum Responsable, S.C.C.L.
NIF: F61709853
Nom de domini: www.lazona.coop
Direcció: c/ Casp, 43, baixos de Barcelona (08010)
E-mail de contacte: opcions@opcions.coop
Telèfon: 934127675

Condicions generals d’ús de la pàgina web

Sobre Opcions de Consum Responsable i l’objecte d’aquesta pàgina web

Opcions de Consum Responsable és una cooperativa sense ànim de lucre que investiga, difon i ofereix avantatges i serveis perquè sigui més fàcil practicar el consum conscient.

A partir d’aquest ideari, neix el projecte de lazona.coop, com un mercat digital de l’economia social i solidària que aglutina persones sòcies de consum i entitats sòcies de serveis. En aquest espai digital, les sòcies de serveis d’Opcions podran oferir els seus productes i serveis a la població de Catalunya que sigui major d’edat.

Acceptació de les condicions d’ús i generals de la contractació

La utilització dels serveis i continguts d’aquesta pàgina web per part de la usuària suposa i manifesta la seva adhesió i acceptació expressa, plena i sense reserves, dels termes que es recullen en aquestes condicions d’ús i generals de la contractació.

Declaracions, deures i limitacions de les usuàries

La usuària declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes condicions d’ús i per utilitzar els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web. En aquest sentit, reconeix i accepta expressament i sense excepcions que l’accés a la pàgina web així com la utilització dels seus serveis i continguts els realitza lliurement i conscientment, i sota la seva responsabilitat exclusiva.

La usuària es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals, i que no resultin lesius per Opcions de Consum Responsable i/o tercers, o que perjudiquin o impedeixin el seu funcionament normal.

La usuària es compromet a facilitar dades verídiques, exactes i completes en els formularis que les hi requereixin. De la mateixa manera, ha de procurar mantenir actualitzada la informació del seu compte. El titular d’aquesta pàgina web es reserva el dret de cancel·lar comptes amb dades falses, inexactes o no operatives.

La usuària registrada és l’única responsable de mantenir el secret de la seva contrasenya o similars que se li hagin assignat, i queden també sota la seva responsabilitat les activitats que es realitzin des del seu compte.

La usuària registrada ha de tancar la sessió en sortir de la pàgina web i ha d’informar immediatament a Opcions de Consum Responsable sobre l’ús no autoritzat i/o fraudulent de la seva contrasenya o del seu compte.
Opcions de Consum Responsable es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la pàgina web a les usuàries que incompleixen aquestes condicions generals.

Exempció de responsabilitat a favor d’Opcions de Consum Responsable

La usuària venedora declara que els continguts que publica a la pàgina web de lazona.coop són de la seva propietat, n’és l’autora o bé, disposa del dret d’ús, explotació i difusió d’aquests; i amb conseqüència, eximeix a Opcions de Consum Responsable davant de qualsevol reclamació i, en especial, per vulneració dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers.

Reserva de drets

Opcions de Consum Responsable podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, afegir o eliminar continguts i serveis en cas que es detecti contingut il·lícit.

També podrà interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Qualsevol modificació o inclusió que s’efectuï queda subjecte a aquestes condicions d’ús i generals de la contractació.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Opcions de Consum Responsable no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

 1. La indisponibilitat, manteniment i funcionament correcte de la web i/o dels seus continguts i serveis;
 2. La inutilitat, adequació o validesa de la web i/o dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o inclús, les expectatives de les usuàries;
 3. L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 4. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la web així com dels seus continguts i serveis per part de la usuària;
 5. L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a la usuària a través de la web.
Política d’enllaços

Condicions per realitzar un enllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines de la web de lazona.coop:

 1. No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines de la web de lazona.coop, ni sobre els seus continguts i serveis;
 2. No es permet incloure cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Opcions de Consum Responsable, llevat que s’obtingui la seva autorització prèvia i expressa
 3. L’enllaç no implicarà l’existència de relacions comercials i/o econòmiques de cap mena entre Opcions de Consum Responsable i el titular de la pàgina web que l’estableixi.
 4. Opcions de Consum Responsable no es responsabilitzarà dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

Sobre els enllaços a pàgines externes que pugui posar a disposició Opcions de Consum Responsable i que són gestionades i controlades per tercers:

 1. Aquests enllaços s’ofereixen per facilitar a les usuàries la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment o recomanació a visitar-los;
 2. Opcions de Consum Responsable no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament els continguts, informacions i manifestacions que estan disponibles; ni se’ls fa seus.
 3. Opcions de Consum Responsable no es responsabilitza de cap manera, ni indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivessin de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i/o serveis que s’ofereixen a les pàgines web que no gestiona i que són accessibles des de lazona.coop.
Propietat industrial i intel·lectual

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i altres continguts que s’inclouen a la pàgina web de lazona.coop (inclosos els textos legals) són propietat d’Opcions de Consum Responsable o bé, es disposa del dret d’ús i explotació d’aquests. Per tant, s’erigeixen en obres protegides per la legislació vigent amb matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas una usuària o tercera persona consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta pàgina web, ho haurà de notificar a Opcions de Consum Responsable mitjançant correu electrònic a l’adreça opcions@opcions.coop, indicant:

 • Les dades personals de la interessada titular dels drets presumptament vulnerats. Si s’actua en representació d’una tercera persona, s’haurà d’acreditar aquesta representació;
 • Els continguts protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual així com la seva ubicació a la pàgina web;
 • L’acreditació de la titularitat dels drets esmentats;
 • Declaració expressa de la interessada en virtut de la qual es responsabilitza de la veracitat de les informacions que ha facilitat.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin terceres persones, és de responsabilitat exclusiva d’aquestes.

Legislació aplicable, jurisdicció i resolució de conflictes en línia

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i catalana, quan s’escaigui, i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que resultin competents.

Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 21 de juny de 2021.

Condicions Generals de la Contractació de lazona.coop

Parts

La titular

Opcions de Consum Responsable, S.C.C.L. amb NIF F61709853 i domicili al c/ Casp, 43 baixos de Barcelona (08010), és el responsable de la plataforma de comerç en línia accessible a través de la pàgina web https://lazona.coop/ (en endavant, lazona.coop)

La consumidora

La consumidora (o consumidora i usuària) declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes condicions generals de la contractació i per adquirir els productes i/o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web. En aquest sentit, reconeix i accepta expressament i sense excepcions que l’accés a la pàgina web així com la utilització dels seus serveis i continguts els realitza lliurement i conscientment, i sota la seva responsabilitat exclusiva.

L’objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals de la contractació és regular la contractació per part de la usuària dels productes i serveis que ofereixen les sòcies venedores d’Opcions de Consum Responsable a través de la pàgina web de lazona.coop.

Integració

Aquestes condicions generals de la contractació s’hauran de completar amb les condicions particulars que resultin aplicables en funció dels productes i/o serveis objecte de contractació i que s’exposaran en cada cas en aquesta pàgina web.

Acceptació

Es recomana a la usuària que llegeixi detingudament aquestes condicions generals de la contractació abans d’utilitzar la pàgina web de lazona.coop. El fet d’utilitzar aquesta pàgina web implica que la usuària accepti quedar vinculada per aquestes condicions generals de la contractació

Reserva de drets

La titular es reserva el dret de verificar que la consumidora reuneix els requisits necessaris per contractar i, en cas contrari, abstenir-se i/o anul·lar la prestació del servei en els termes que s’exposen tot seguit.

Els productes i serveis que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web es dirigeixen a major d’edat. La titular de la pàgina web no es responsabilitza dels casos en els quals una usuària menor d’edat aconsegueixi accedir-hi manifestant dades personals no veraces, inexactes o falsejant-les. No obstant això, si Opcions de Consum Responsable detecta l’existència d’un compte d’usuària que pogués pertànyer a una persona menor d’edat, es reserva el dret de posar-se en contacte amb ella perquè acrediti la seva identitat facilitant còpia del seu document d’identitat dins les 48 hores següents. Aquesta documentació s’haurà de facilitar mitjançant l’adreça de correu electrònica que figura a l’encapçalament d’aquestes condicions generals. En cas que la usuària faci cas omís al requeriment, la titular de la pàgina web es reserva el dret de cancel·lar el compte d’usuària i impedir-li l’accés a la pàgina web. En cas que des d’aquest compte s’hagués efectuat alguna comanda, Opcions de Consum Responsable es reserva el dret d’anul·lar-la abonant el seu import a través de la mateixa forma de pagament que la usuària va escollir.

Condicions particulars per la comercialització de productes

Aplicabilitat

Aquestes condicions particulars seran d’aplicació quan la consumidora hagi realitzat una comanda de productes.

Descripció del servei

Les sòcies venedores donen d’alta els seus productes a lazona.coop, afegint-hi les fotografies, preus i l’estoc, per tal que lazona.coop faciliti el procés de compra – inclòs el cobrament- per part de les consumidores i usuàries.

Una vegada una consumidora realitzi una comanda, la sòcia venedora la rebrà, l’haurà de preparar i l’empresa contractada per l’enviament la recollirà i l’entregarà al domicili o punt de recollida que hagi indicat la consumidora.

Informació sobre els productes

lazona.coop no és la fabricant dels productes que es venen a través de la seva pàgina web. Això no obstant, vetlla perquè les sòcies venedores indiquin correctament la informació i les característiques dels productes, i al màxim de precisa possible. És possible que tant l’embalatge com els materials incorporin informació addicional o diferent de la que apareix a la descripció que s’ofereix a la pàgina web. Per aquest motiu, es recomana a la consumidora i usuària que abans de l’ús del producte, llegeixi detingudament la informació de l’etiquetatge, així com les instruccions i advertències del producte.

Restricció de subministrament

Els productes que les sòcies venedores ofereixen a través de lazona.coop només se subministren a domicilis o punts de recollida de Catalunya. No s’acceptaran sol·licituds d’enviament de comandes fora de la comunitat autònoma de Catalunya.

Dret de desistiment, excepcions al dret de desistiment i devolucions

La consumidora podrà desistir de la compra, sense justificació, des de la formalització de la contractació de la comanda i fins que transcorrin catorze (14) dies naturals des del dia que va adquirir la possessió dels béns.

Per ampliar la informació sobre el dret de desistiment i la forma d’exercir-lo, consulta els Annexos d’aquestes condicions generals de la contractació.

El dret de desistiment no serà d’aplicació als contractes que es refereixin a:

 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de la consumidora i usuària i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 • El subministrament de béns o la prestació de serveis que el seu preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresària no pugui controlar i que poden produir-se durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de la consumidora i la usuària o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.
 • El subministrament de béns que després de la seva entrega, i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 • El subministrament de begudes alcohòliques que el seu preu hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin entregar-se abans de 30 dies, i que el seu valor real depengui de fluctuacions del mercat que l’empresària no pugui controlar.
 • Els contractes en què la consumidora i usuària hagi sol·licitat específicament a l’empresària que la visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresària presta serveis addicionals als sol·licitats específicament per la consumidora o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals.
 • El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que s’hagin desprecintat per la consumidora i usuària després de la seva entrega.
 • El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció pel subministrament d’aquestes publicacions.
 • Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
 • El subministrament de serveis d’allotjament per finalitats diferents de la de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’oci, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment previ i exprés de la consumidora i usuària amb el coneixement per part seva del fet que en conseqüència perdrà el seu dret de desistiment.

Condicions particulars per la prestació de serveis

Aplicabilitat

Aquestes condicions particulars seran d’aplicació quan la consumidora hagi sol·licitat la prestació d’un servei.

Descripció del servei

Les sòcies prestadores de serveis poden donar d’alta els seus serveis a través d’un formulari que omplirà la consumidora i usuària per sol·licitar pressupost o reserva de cita.

Una vegada la consumidora i usuària hagi omplert i enviat aquest formulari, la sòcia prestadora rebrà un correu electrònic amb les dades d’aquella per tal que donin resposta a la petició de la consumidora i usuària. Posteriorment, la relació que es genera és directa i bilateral entre la consumidora i usuària i la sòcia venedora de manera que lazona.coop en queda al marge i només en facilita el contacte.

lazona.coop només permet demanar cites, pressupostos i realitzar reserves pels serveis que ofereixen les sòcies prestadores. La prestació del servei que demani la consumidora i usuària es formalitzarà directament amb la prestadora del servei. De la mateixa manera, LaZona.coop no gestiona els cobraments dels serveis que hagi sol·licitat i/o contractat la consumidora i usuària. El pagament dels serveis així com la gestió de les incidències del servei s’efectuaran directament a la sòcia prestadora.

A través de lazona.coop la consumidora i usuària pot:

 • Demanar cita: haurà d’omplir i enviar el formulari amb les dades requerides per la reserva, i posteriorment rebrà un correu electrònic com a pas previ a la confirmació de la seva reserva en el que se li indicaran les dades de contacte de la prestadora del servei a qui dirigir-se per confirmar la reserva.
 • Sol·licitar un pressupost: en aquest cas, lazona.coop remetrà a la usuària directament a la pàgina web de la prestadora del servei per tal que li pugui sol·licitar un pressupost.

Atès que la contractació dels serveis no es realitza dins l’entorn de lazona.coop, la titular d’aquesta pàgina web recomana a la usuària que accedeixi a la pàgina web pròpia de la prestadora del servei per conèixer-ne tant les condicions de prestació del servei com les del dret de desistiment, si s’escau.

Condicions particulars per les reserves en línia d’experiències

Aplicabilitat

Aquestes condicions particulars seran d’aplicació quan la consumidora hagi fet una reserva d’experiències a través de la pàgina lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/.

Descripció del servei

Si us plau, llegeix els termes i les condicions detingudament abans d’utilitzar La Zona ReservESS. Mitjançant l’ús i la realització de compres al nostre lloc Web, acceptes els termes i les condicions que es descriuen tot seguit.

L’organització que proveeix i gestiona els productes d’experiències a La Zona és AETHNIC. AETHNIC és una associació sense ànim de lucre amb domicili al Carrer Emilia Coranty, 5, 08018 Barcelona (Catalunya), inscrita el 2 de novembre de 2006 a la Secció 1 del Número Nacional 588018 del Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb CIF G-64275076 i adreça de correu electrònic info@aethnic.org.

Aquestes condicions estableixen els drets i les obligacions de tots els Usuaris de l’ASSOCIACIÓ AETHNIC, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ (des d’ara, ReservESS de La Zona).

Condicions generals d’ús de ReservESS de La Zona

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de l’apartat de ReservESS de la pàgina web lazona.coop, així com els continguts i serveis que aquesta posa a disposició dels Usuaris. Tota persona que accedeixi al lloc web lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.


1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

1.1. L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de ReservESS de conformitat amb la llei i al que estableixen aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ per part dels Usuaris o que pogués causar danys als béns i drets de La Zona, als col·laboradors que participen de ReservESS de La Zona, a la resta d’Usuaris o a qualsevol tercer.

1.2. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquest web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització del legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del legítim titular.
 • La utilització per a fins comercials o publicitaris sense autorització de l’equip directiu.

1.3. En la utilització del web lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de ReservESS de La Zona o de tercers, o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal del web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ no pot garantir la inexistència de codis maliciosos o altres elements que poguessin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.


2. PRODUCTES I SERVEIS

2.1. AETHNIC es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixen als Usuaris a través del web lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/. En particular, AETHNIC podrà, en qualsevol moment, afegir nous Productes als oferts, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, AETHNIC es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i la utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la plataforma.

2.2. Les experiències exposades al web de ReservESS inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que sigui procedent aplicar.

2.3. ReservESS de La Zona està formada per experiències que són prestades per un conjunt de Col·laboradors, seleccionats per AETHNIC, que desitgen oferir els seus serveis a les persones usuàries del web. Així doncs, el contingut de les prestacions pot ser redefinit pels Col·laboradors d’AETHNIC i aquesta es reserva el dret a fer-ne les modificacions pertinents. Tanmateix, una vegada reservada l’experiència, correspon al Beneficiari informar-se amb el Col·laborador escollit (del qual se’n facilitaran les dades de contacte) sobre l’existència de possibles condicions específiques.

Qualsevol rebuig per part d’un Col·laborador a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap mena i no comportarà cap responsabilitat per part de ReservESS de La Zona, AETHNIC o del Col·laborador implicat.

ReservESS de La Zona no és més que un intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, per la qual cosa no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del Col·laborador seleccionat pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

AETHNIC es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o diversos Col·laboradors durant la duració de validesa de la reserva, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions, el Beneficiari no podrà accedir a cap reemborsament.

2.3. ReservESS de La Zona es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, al banc emissor, al comerciant o al titular de la targeta o targetes.


3. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMES DE PAGAMENT DE LES EXPERIÈNCIES DE ReservESS de La Zona

3.1. Per fer una compra o reserva, el Client haurà de seleccionar al web de ReservESS el producte que desitja adquirir i el nombre d’unitats i, posteriorment, agregar-los al cistell de compra.

3.2. Abans de processar la comanda, el Client haurà de revisar el contingut de les prestacions de l’experiència que vol adquirir.

3.3. Per processar la comanda, l’Usuari haurà de facilitar les dades sol·licitades, tant personals com de facturació. En qualsevol cas, el Client serà responsable de la veracitat de les dades facilitades a ReservESS de La Zona.

3.4. El Client haurà de fer clic al botó de “Reservar” per registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de Venta.

3.5. L’Usuari haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes específicament proposats a la plataforma. En el moment d’efectuar el pagament, l’Usuari serà dirigit cap a una passarel·la de pagament segur de l’Entitat bancària, on haurà d’introduir les dades de la targeta.

3.6. La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.

3.7. Un cop validat el pagament, l’Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda al correu electrònic facilitat prèviament.


4. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra:

Totes les experiències comprades a lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/ podran ser retornades i reemborsades, sempre que l’Usuari comuniqui la intenció de retornar-les en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’adquisició a través del correu laxarxa@aethnic.org i amb CC a lazona@opcions.coop.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data en què l’Usuari ho comuniqui i mitjançant el mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de realitzar la comanda.

4.2. Modificacions en les comandes:

Una vegada s’hagi finalitzat el procés de compra, l’Usuari haurà de contactar amb el Col·laborador escollit per dur a terme qualsevol mena de modificació. Tanmateix, ReservESS de La Zona no garanteix que les experiències puguin ser modificades una vegada adquirides. AETHNIC queda a disposició de l’Usuari per facilitar les dades de contacte de la part Col·laboradora.


5. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

5.1. Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a laxarxa@aethnic.org o trucar al telèfon d’assistència +34 637 95 20 10 de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

5.2. Una vegada finalitzat el procés de compra de l’experiència, el Client haurà de contactar amb el Col·laborador escollit (proveïdor de l’experiència) per resoldre qualsevol dubte, incidència o petició relacionada amb l’activitat contractada.


6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. L’Usuari reconeix que tots els elements de ReservESS i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en aquests, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de ReservESS de La Zona, d’AETHNIC o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.


7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1. Consultar la “Política de Privadesa” de La Zona.

8. POLÍTICA DE COOKIES

8.1. Consulta la “Política de Cookies” de La Zona.

9. CODI DE CONDUCTA

ReservESS de La Zona i AETHNIC es comprometen  a què els continguts dels serveis oferts al lloc web lazona.coop/categoria-producte/central-de-reserves/:

9.1. Evitin promoure tota mena de discriminació (sexual, racial, religiosa, etc.) o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes a la Constitució Espanyola i a la resta de l’ordenament jurídic.

9.2. Evitin induir o incitar a actuar de forma il·legal.

9.3. Es presentin de forma lleial i transparent i evitin dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, omissió, ambigüitat, caducitat o similars.

9.4. Evitin infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

9.5. S’alineïn amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU i contribueixin a avançar cap a un model turístic responsable amb la destinació i amb el Planeta en general.

Condicions econòmiques per realitzar comandes

Mitjans de pagament que s’accepten

La consumidora pot pagar la seva comanda mitjançant la seva targeta de crèdit o dèbit a través d’Stripe. No s’accepten altres mitjans de pagaments i el pagament per la contractació de serveis s’efectuarà directament amb la prestadora dels serveis, sense la intervenció d’Opcions de Consum Responsable.

Preus i impostos

Els preus dels productes del carret de compra inclouen l’import sobre el valor afegit (IVA) però no inclouen les despeses d’enviament.

Transport i costos d’enviament de les comandes

Les despeses d’enviament es calcularan en el moment de tramitar la comanda. S’apliquen despeses d’enviament per cadascuna de les proveïdores a qui s’adquireixen béns. És a dir, si s’adquireixen productes a dues venedores diferents, es cobrarà el preu d’enviament per la primera i la segona venedora. A continuació s’ofereix una taula de costos d’enviament aproximats:

Si la consumidora escull enviament a domicili:

 • Enviament a la província de Barcelona: 4€/proveïdora
 • Enviament a altres províncies de Catalunya: 4€/proveïdora

El termini d’entrega serà de 2 dies laborables des de la recollida de la comanda a la venedora.

Si la consumidora escull enviament a un punt d’entrega:

 • Enviament a la província de Barcelona: 4€/proveïdora
 • Enviament a altres províncies de Catalunya: 4€/proveïdora

El termini d’entrega serà de 2 dies laborables des de la recollida de la comanda a la venedora.

Una vegada rebut el pagament, s’enviarà un correu electrònic a la usuària amb el número d’expedició pel seu seguiment en línia. En cas de comandes rebudes el divendres, cap de setmana o festius, el número d’expedició s’enviarà dins els dos dies laborables següents.

Garantia legal de conformitat

Les consumidores residents a la Unió Europea (excepte el Regne Unit) tenen una garantia postvenda de dos anys des de la data de lliurament del producte per sol·licitar reparacions o reemplaçaments de productes comprats a través de lazona.coop en cas que siguin defectuosos o no es corresponguin amb la descripció del producte que s’ha publicat a lazona.coop.

En cas d’un producte no conforme i dins el termini del període de garantia legal, la consumidora i usuària, pot exercir un d’aquests drets: la reparació del producte; la substitució del producte per un altre de prestacions iguals; la rebaixa en el preu; o, resoldre el contracte.

Exclusions de responsabilitat

Opcions de Consum Responsable no assumeix cap responsabilitat per endarreriments o incompliments de les presents condicions generals de la contractació causades per fets o esdeveniments que es produeixin al marge de la seva capacitat de control.

Opcions de Consum Responsable no respondrà pels danys i perjudicis que es causin a la consumidora a conseqüència de la contractació de productes i/o serveis a través de lazona.coop quan es derivin d’una actuació dolosa per part seva.

A títol enunciatiu i no limitatiu, la titular de lazona.coop no serà responsable de:

 • La utilitat dels productes i/o serveis per a la consumidora
 • Els danys personals o materials que es provoquin com a conseqüència de la utilització dels productes contractats a lazona.coop i/o dels serveis oferts a través de lazona.coop
 • Els danys, defectes i/o deteriorament dels productes adquirits a conseqüència d’una actuació o omissió del transportista o a conseqüència d’un ús inadequat o abusiu per part de la consumidora
 • L’incompliment de les seves obligacions per motius de força major com, a títol enunciatiu i no limitatiu, les catàstrofes naturals, els incompliments per part del transportista, vagues internes o externes, etc.

Modificacions de les condicions generals de la contractació

Opcions de Consum Responsable es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquestes condicions generals de la contractació en qualsevol moment i sense preavís. Aquestes modificacions i/o actualitzacions entraran en vigor a partir del moment que es publiquin a la pàgina web de lazona.coop.

Es recomana a la consumidora i usuària que les llegeixi abans de realitzar la seva comanda, atès que quedarà subjecte a les condicions generals de la contractació que estiguin vigents en el moment de realitzar cada comanda.

Clàusules generals

El fet que una o ambdues parts no exigeixi enfront a l’altra qualsevol dels drets que li reconeixen aquestes condicions generals de la contractació, no es considerarà una renúncia a aquests drets en el futur; llevat del que estableix la normativa vigent amb matèria de prescripció i caducitat de les accions.

En cas que s’arribés a demostrar que alguna de les estipulacions d’aquestes condicions generals de contractació fos nul·la, il·legal o inexigible; la validesa, legalitat i exigibilitat de la resta de les estipulacions no es veurien afectades o perjudicades per aquella.

Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions generals de la contractació és el català. Si s’ofereixen versions d’aquestes condicions en altres idiomes, és per deferència a la consumidora. En cas de discrepància en la traducció o contradicció entre les versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals de la contractació es regeixen per la legislació espanyola i catalana, quan s’escaigui, i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que resultin competents.

Tanmateix, s’informa a la usuària que poden resoldre els seus conflictes amb Opcions de Consum Responsable mitjançant la plataforma europea de resolució de litigis en línia a la qual es pugui accedir a través de l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En cas que la clienta no tingués la consideració de consumidora i usuària d’acord amb la normativa que és d’aplicació, ambdues parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre per sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Annex: formulari per exercir el dret de desistiment

Document d’informació a la consumidora i usuària de lazona.coop sobre el dret de desistiment

Opcions de Consum Responsable informa que:
La consumidora i usuària té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, llevat que es tracti d’un producte que no admeti devolució (recomanem consultar l’apartat de “Dret de desistiment, excepcions al dret de desistiment i devolucions”).

El termini del dret de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals des de la formalització de la contractació de la comanda i fins que transcorrin catorze (14) dies naturals des del dia que la consumidora i usuària va adquirir la possessió dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, la consumidora i usuària haurà de notificar a la titular de lazona.coop la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca i fer-la arribar a Opcions de Consum Responsable al c/ Casp, 43 baixos de Barcelona (08010); o bé, a través de l’adreça de correu electrònic opcions@opcions.coop . Per això, també podrà fer ús del formulari de desistiment que figura a continuació, encara que no és obligatori.

Per complir el termini de l’exercici del dret de desistiment, només cal que la consumidora i usuària enviï la seva comunicació en aquest sentit abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

En cas que la consumidora i usuària exerceixi el seu dret de desistiment, Opcions de Consum Responsable li retornarà tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (llevat les despeses addicionals resultants de l’elecció per part de la consumidora i usuària d’una modalitat d’entrega diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que ofereix lazona.coop, si s’escau) sense cap demora indeguda, i en tot cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què s’exerceixi el dret de desistiment. El reemborsament es realitzarà sense cap mena de cost addicional i utilitzant el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per efectuar la comanda, llevant que la consumidora i usuària hagi expressat el contrari.

Si la consumidora i usuària no s’ha ofert a què se li recullin els béns en cas de desistiment, Opcions de Consum Responsable podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els béns, o fins que la consumidora i usuària hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

La consumidora i usuària haurà de retornar o entregar directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què va comunicar la seva decisió de desistir del contracte. Es considera complert el termini si s’efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini esmentat.

Opcions de Consum Responsable es farà càrrec de les despeses de devolució dels béns. També existeix l’opció que sigui la consumidora i usuària qui els assumeixi. En qualsevol cas, caldrà determinar un import aproximat d’aquestes despeses.

La consumidora i usuària serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Formulari per l’exercici del dret de desistiment

A l’atenció de
Opcions de Consum Responsable
C/ Casp, 43 baixos
08010 Barcelona
opcions@opcions.coop

Pel present els comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé següent [inserir nom del producte] encomanat el dia [inserir data] i rebut el dia [inserir data].

Nom de la consumidora i usuària:
Domicili de la consumidora i usuària:
Data i signatura (si es presenta en paper):

* * * *
Aquestes condicions generals de la contractació s’han modificat per última vegada el dia 21 de juny de 2021.

Serveis a destacar

Deixa’ns el teu correu per estar al dia de les últimes novetats, sorteigs i promocions! Només enviem un correu al mes!

El responsable del tractament de les teves dades és Opcions de Consum Responsable. Les tractarem amb la finalitat d’enviar-te informació sobre les nostres activitats, promocions i els productes i serveis que oferim. Per conèixer i exercir els teus drets de protecció de dades consulta la política de privacitat

Estem en procés de millores, però garantim que les transaccions són segures.

Si vols més informació, clica aquí